wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Publikacje serwisu

Jak usunąć negatywny wpis z Internetu?

Tagi: dobra osobiste | Internet

Obraźliwe, czy kłamliwe wpisy na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych stały się poważnym problemem. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, czy celebrytów, ale również przedsiębiorców, którzy z powodu negatywnych wpisów na ich temat odnoszą realne straty zarówno wizerunkowe jak i materialne. Zjawiska zamieszczania tego typu wpisów wyeliminować się nie da, ale warto minimalizować jego skutki. Tu z pomocą przychodzi usługa „NetClean – Czyszczenie Internetu”, świadczona przez warszawską spółkę Legal24.

Więcej…
Więcej:

Wzory popularnych umów prawa cywilnego

Umowa pożyczki

Tagi: darmowy | pożyczki | umowa | umowy | wzór

UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu ..........w ............, pomiędzy:

.................... [imię i nazwisko Pożyczkodawcy] , zamieszkałym/ą w ........... przy ul. .............., legitymującego się dowodem osobistym ................., PESEL ............ NIP ...................., zwanym/ą dalej "Pożyczkodawcą"

a

................. [imię i nazwisko Pożyczkobiorcy] , zamieszkałym/ą w ............ przy ul. ..............., legitymującego się dowodem osobistym ................, PESEL ............, NIP ................., zwanym/ą dalej "Pożyczkobiorcą"

o treści następującej:

§ 1

Pożyczkodawca niniejszym zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie __________ zł (_____________________________ złotych) (zwanej dalej "Kwotą Pożyczki"), a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty Pożyczki, powiększonej o oprocentowanie wskazane w § 4 Umowy, w terminie określonym w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy.

§ 2

1. Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza,...

Więcej…
Więcej:

Aktualności

Ranking kont osobistych

Tagi: bank | konto bankowe | konto osobiste

Znalezienie idealnego osobistego konta bankowego nie jest proste. Aby ułatwić Wam to zadanie, przedstawiamy użyteczne narzędzie - porównywarkę kont osobistych. Dzięki temu w prosty sposób znajdziecie konto bez opłat, z wyższym oprocentowaniem oszczędności itp.

Więcej…
Więcej:

Wiadomości Serwisu

Tanie wirtualne biuro w Warszawie

Tagi: biuro | dzialalnosc gospodarcza | lokal | najem | siedziba | spolka | tanie wirtualne biuro

Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej wymaga nie tylko wiedzy związanej z przedmiotem takiej działalności, ale także podjęcia szeregu decyzji o charakterze prawnym i faktycznym. Z prawnego punktu widzenia najistotniejsza jest oczywiście decyzja o formie prawnej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa lub kapitałowa). Istotne znaczenie, które część początkujących przedsiębiorców bagatelizuje, ma również miejsce, które będzie oficjalną siedziby firmy.

Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru trzy główne opcje: wynajęcie lokalu na biuro, którego adres stanowić będzie jednocześnie adres siedziby firmy, ustanowienie głównej siedziby firmy we własnym mieszkaniu, skorzystanie z usług wirtualnego biura.

Więcej…
Więcej:

Prawo pracy

Za mobbing odpowiada pracodawca

Tagi: mobbing | odszkodowanie | pozew | pracodawca | pracownik | zadoscuczynienie

Ustawodawca zauważając problem tzw. mobbingu zdecydował się wprowadzić do Kodeksu pracy regulacje mające przeciwdziałać temu zjawisku.
Definicja mobbingu zawarta jest w art. 943 §2 KP. Według tego przepisu za mobbing należy uznawać takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, którego polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi od pracodawcy w przypadku mobbingu?

Więcej…
Więcej:

prawo spółek

Co musisz wiedzieć o sprawozdaniu zarządu?

Tagi: spolka akcyjna | spolka z o.o. | sprawozdanie finansowe | sprawozdanie z dzialalnosci | zarzad

W większości spółek zaczął się właśnie gorący okres przygotowywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności za poprzedni rok obrachunkowy. Czym jest sprawozdanie zarządu z działalności, kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie oraz co zawierać powinno takie sprawozdanie przeczytasz w niniejszym artykule.

Jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych (a więc spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Poza tym obowiązek taki spoczywa również na towarzystwach reasekuracji wzajemnej, spółdzielniach oraz przedsiębiorstwach państwowych.

Więcej…
Więcej:

Słownik prawny

Skarga na czyność komornika

Tagi: dluznik | egzekucja | komornik | skarga | wierzyciel

Skarga na czynność komornika - zgodnie z art. 767 – 767(4) Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynność lub zaniechanie czynności komornika dłużnik jak i wierzyciel mogą wnieść skargę do Sądu Rejonowego przy którym działa komornik. Skargę taką może złożyć również inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynność lub zaniechanie komornika . Skargę wnosi się celem zmiany, uchylenia lub nakazania dokonania czynności komornika. Skargę wnosi się na piśmie w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności – w przypadku gdy wnoszący skargę była przy czynności lub była zawiadomiona o jej terminie; w innym przypadku od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności. W przypadku zaniechania dokonania czynności termin ten liczy się od dnia w którym czynność powinna być dokonana.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano. Sąd rozpatruje skargę w terminie siedmi...

Więcej…
Więcej:Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----