wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Wszystko o pełnomocnictwie

Drukuj

Tagi: pelnomocnictwo | pelnomocnik | upoważnienie

Każdy dorosły człowiek od czasu do czasu musi dokonywać różnych czynności prawnych. Często ich dokonanie związane jest z poświęceniem temu czasu, którego z reguły nam brakuje. Czasami też nie dysponujemy wystarczającą wiedzą, aby w bezpieczny dla nas sposób przeprowadzić dane czynności. Dlatego warto w takich sytuacjach wyręczyć się pełnomocnikiem, czyli osobą, która w naszym imieniu dokona za nas czynności prawnej. W niniejszym tekście przedstawimy najistotniejsze informacje, jaką będą Państwu potrzebne do ustanowienia pełnomocnika. Przydatne wzory różnego rodzaju pełnomocnictw znajdą Państwo w dziale "Wzory pełnomocnictw".

Rodzaje pełnomocnictw:

Rodzaj pełnomocnictwa zależy od tego, do czego chcemy upoważnić pełnomocnika, w tym jaki zakres "swobody" w działaniu chcemy dać pełnomocnikowi. Najszersze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, czyli najprościej mówiąc do bieżących czynności, czynności życia codziennego. Jest to tak zwane pełnomocnictwo ogólne. W pełnomocnictwie tym nie jest konieczne wyodrębnienie czynności, do jakich ono upoważnia, przyjmuje się bowiem, iż upoważnia ono do wszystkich czynności mieszczących się w ramach pojęcia "czynności zwykłego zarządu".

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia jednak do dokonywania wszystkich czynności. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 98 zdanie drugie kodeksu cywilnego do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnych czynności. W ten sposób pojawiają nam się dwie dodatkowe kategorie pełnomocnictw - pełnomocnictwo rodzajowe oraz pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Pełnomocnictwo rodzajowe to upoważnienie do dokonywania czynności określonego rodzaju. Pod tym pojęciem będą się więc mieściły takie czynności jak np. zawierane umów wskazanych w pełnomocnictwie, składanie konkretnych oświadczeń woli itp. Pełnomocnictwo takie wskazuje więc rodzaj, grupę pewnych powtarzalnych czynności, jakie pełnomocnik będzie dokonywał w imieniu mocodawcy. Powinno również wskazywać przedmiot tych czynności.

Pełnomocnictwo do dokonania poszczególnej czynności wskazywać powinno w sposób wyraźny czynność, jaką pełnomocnik może wykonywać w imieniu mocodawcy oraz jej przedmiot. Jest to tak zwane pełnomocnictwo szczególne. Może ono więc upoważniać do dokonania jednej, konkretnej czynności, np. do zawarcia umowy sprzedaży wskazanego w pełnomocnictwie samochodu, do złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu konkretnej umowy itp.

Dodatkowo możemy jeszcze wyróżnić pełnomocnictwo, które uprawniać będzie do działania kilku pełnomocników razem (tzw. pełnomocnictwo łączne). Pełnomocnictwo takie może być udzielone co do każdego z wyżej opisanych pełnomocnictw. Czynności prawne dokonane na podstawie takiego pełnomocnictwa będą ważne wyłącznie, gdy wszystkie osoby wskazane w pełnomocnictwie będą działać łącznie. Oznacza to, że pełnomocnicy na podstawie takiego umocowania nie mogą działać pojedynczo.

Forma pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność pełnomocnictwa.

Pozostałe rodzaje pełnomocnictw co do zasady mogą być udzielone w dowolnej formie, chyba że przepisy szczególne dla ważności pełnomocnictwa wymagają zachowania innej formy. Będzie tak np. w sytuacji, gdy pełnomocnictwo upoważnia do dokonania czynności, która dla swej ważności powinna być dokona w szczególnej formie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności również powinno być udzielone w tej samej formie szczególnej, co czynność, do dokonania której upoważnia. Inną sytuacją, w której nie wystarcza dowolna forma pełnomocnictwa, jest umocowanie do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Takie pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Innym przykładem, gdzie konieczne jest zachowanie formy pisemnej jest udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w imieniu wspólnika (akcjonariusza) na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej). Takie pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat. Młodsze osoby, jako że nie mają zdolności do czynności prawnych, nie mogą być pełnomocnikami. Powyższej reguły nie stosuje się natomiast do prokurenta, który musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (o prokurze przeczytasz więcej w publikacji "Wszystko o prokurze!"). Zobacz: kto może być pełnomocnikiem procesie cywilnym.

Kiedy pełnomocnictwa wygasa?

Wygaśnięcie pełnomocnictwa może być spowodowane odwołaniem pełnomocnictwa, śmiercią mocodawcy bądź śmiercią pełnomocnika, a także zrzeczeniem się (wypowiedzeniem) pełnomocnictwa przez pełnomocnika, nadejście terminu końcowego, do którego pełnomocnictwo obowiązuje (jeżeli mocodawca postanowił tak w treści pełnomocnictwa), utrata osobowości prawnej przez mocodawcę lub pełnomocnika, a także dokonanie czynności prawnej przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga żadnej formy szczególnej, może być dokonane również w sposób dorozumiany (konkludentny).

Również wygaśnięcie pełnomocnictwa z powodu śmierci mocodawcy lub pełnomocnika można wyłączyć z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu. Wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

Czy pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika?

Może, ale tylko pod warunkiem, że taka możliwość będzie wynikać z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Oznacza to w szczególności, że aby pełnomocnik mógł ustanowić pełnomocnika, musimy mu taką możliwość przyznać w pełnomocnictwie.

Czy pełnomocnik może zawrzeć umowę sam ze sobą?

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynnością prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pełnomocnik reprezentuje jednocześnie obie strony czynności prawnej. Zobacz artykuł na ten temat.

Wzoryprawne.pl

15.11.2008

Zobacz także wzory powiązane z tym artykułem:

Utwory zawarte w serwisie wzoryprawne.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu wzoryprawne.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----