wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Kto może być pełnomocnikiem przed sądem cywilnym?

Drukuj

Tagi: mocodawca | pelnomocnictwo | pelnomocnik | upoważnienie

W postępowaniu przed sądem cywilnym strona może działać osobiście lub przez swojego pełnomocnika. Powszechnie wiadomo, że pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny. Nie zawsze jednak konieczne jest wynajęcie fachowego pełnomocnika. Zobacz, kto jeszcze poza adwokatem i radcą prawnym może reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym.

Współuczestnik sporu

Pełnomocnikiem procesowym strony może być osoba będąca współuczestnikiem sporu występującym po tej samej stronie, co mocodawca. Oznacza to, że pełnomocnikiem może być osoba, która, podobnie jak mocodawca, jest powodem lub pozwanym w sprawie (udzielający pełnomocnictwa oraz pełnomocnik muszą działać po tej samej stronie w sprawie).

Najbliższa rodzina

Pełnomocnictwo procesowe może być udzielone również osobom z najbliższej rodziny strony, do której należą małżonek strony, rodzice strony (pełnomocnikiem może być każdy z rodziców), rodzeństwo lub zstępni (dzieci) strony. Pełnomocnikiem może być również osoba pozostająca ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zobacz:


Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami stronami

Przez zarząd rozumieć należy kierowanie, wykonywanie czynności administracyjnych i faktycznych interesami (majątkiem) danej osoby. Pełnomocnictwo procesowe jest więc uzupełnieniem uprawnień osoby sprawującej zarząd. Sprawowanie zarządu majątkiem lub interesami musi mieć charakter długookresowy (stały), a nie doraźny, przejściowy. Pełnomocnikiem nie może być osoba, której powierzono zarząd jedynie w celu umożliwienia jej reprezentowania strony w danej sprawie. Zarząd nie musi oczywiście rozciągać się na cały majątek strony, musi jednak dotyczyć tej części majątku, której dotyczy przedmiot sporu.

Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony nie może być pełnomocnikiem w sprawach rodzinnych oraz sprawach niemajątkowych.

Osoba pozostająca z mocodawcą w stałym stosunku zlecenia

Stały stosunek zlecenia to umowa zlecenia przewidująca długotrwałą współpracę stron. Długookresowość umowy musi wynikać wprost z jej treści. Umowa taka nie musi być jednak zawarta na długo przed udzieleniem pełnomocnictwa. Jeżeli z treści umowy będzie wynikało, iż intencją stron jest długoterminowa współpraca, pełnomocnictwo udzielone na podstawie takiej umowy nie powinno budzić wątpliwości. Stosunek zlecenia musi jednak obejmować przedmiot sprawy.

reklama


Pracownik


Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej) może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może reprezentować swojego pracodawcę w większości spraw przed sądem cywilnym. Ustawa nie wprowadza ograniczenia w zakresie rodzaju umowy o pracę pełnomocnika. Przyjąc więc należy, iż pełnomocnikiem może być zarówno osoba zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, na czas określony jak i na umowę zawartą na okres próbny.

Zobacz:


Jak wykazać pełnomocnictwo


Pełnomocnik przy pierwszej czynności procesowej ma obowiązek wykazać swoje umocowanie, przez co należy rozumieć przedstawienie sądowi dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentów, z których wynikać będzie uprawnienie do działania jako pełnomocnik procesowy. Takim dokumentem są m.in.:

 

  • odpis z KRS oraz umowa o pracę w przypadku gdy mocodawcą jest pracodawca podlegający wpisowi do KRS, który udziela pełnomocnictwa pracownikowi;
  • odpis z akt stanu cywilnego, z którego wynikać będzie pokrewieństwo (gdy pełnomocnikiem ma być rodzic, rodzeństwo lub dziecko) lub powinowactwo (w przypadku gdy pełnomocnikiem ma być małżonek);
  • odpis postanowienia o przysposobieniu
  • umowa stałego zlecenia;
  • umowa o zarządzanie


Powyższe dokumenty powinny być przedstawione sądowi w oryginale lub urzędowo poświadczonych kopiach.

Wzoryprawne.pl 3.10.2010

Zobacz także:

Utwory zawarte w serwisie wzoryprawne.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu wzoryprawne.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----