wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Wszystko o pozwie o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Drukuj

Tagi: nakaz zaplaty | postepowanie upominawcze | powod | pozew | pozwany | sprzeciw

Dochodzenie roszczeń o zapłatę najkorzystniejsze jest w postępowaniu nakazowym i upominawczym. O ile uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymaga spełnienia ściśle określonych warunków (zobacz, jakich), o tyle uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest nieco prostsze. Zobacz, w jakich sposób możesz uzyskać nakaz zapłaty w postępowanu upominawczym, do jakiego sądu wnieść pozew i ile to kosztuje.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest przede wszystkim, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego i dochodzenia tego typu roszczeń tyczy się niniejszy artykuł. Wysokość roszczenia nie ma znacznie dla możliwości uzyskania nakazu zapłaty. Nakaz wydawany jest zarówno w sprawach drobnych, jak i w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest znaczna.


Rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym należy do decyzji sądu, a sąd nie jest związany wnioskiem powoda w tym zakresie. Warto jednak taki wniosek złożyć, co dodatkowo zwróci uwagę sądu na możliwość takiego rozpoznania sprawy. Jeżeli sąd uzna, że sprawa nadaje się do postępowania upominawczego, sprawa rozpoznana zostanie na posiedzeniu niejawnym (nie będzie więc rozprawy). Jeżeli sąd nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, rozpozna ją na rozprawie, albo w jednym z właściwych trybów.

Kiedy sąd na pewno nie wyda nakazu zapłaty?

Sąd nie może wydać nakazu zapłaty, gdy:

1)  roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2)  przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3)  zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4)miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W jakiej formie wnieść pozew i o jakiej treści?

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, jak każdy pozew, powinien być wniesiony na piśmie, określać dokładnie żądanie, wartość przedmiotu sporu oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. W pozwie powinno się również uzasadnić właściwość sądu, to jest wyjaśnić, dlaczego sąd, do którego powództwo jest wnoszone, jest w tej sprawie właściwy.

Wnosząc powództwo należy wskazać dowody, które uzasadniają powództwo. Jeżeli opieramy powództwo na dowodzie z dokumentów (np. faktury VAT), dowody te należy załączyć do pozwu. Jeżeli powództwo oparte jest na dowodzie ze świadków, należy wskazać świadków w sposób umożliwiający ich wezwanie przez sąd (a więc podać ich dane osobowe i adres do doręczeń).

 

Zobacz: wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pozew powinien być własnoręcznie podpisany przez powoda. Jeżeli powód wnosi pozew przez pełnomocnika, należy załączyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 PLN). Koniecznie należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, pozew powinien być wniesiony na urzędowym formularzu.

Jaka jest treść nakazu zapłaty?

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Oznacza to, że nakaz zapłaty staje się prawomocny (a więc nie przysługuje od niego środek zaskarżenia) po upływie 14 dni od doręczenia nakazu pozwanemu, jeżeli w tym terminie pozwany nie wniesienie do sądu sprzeciwu. Wraz z nakazem zapłaty sąd doręcza pozwanemu pozew wraz z załącznikami, dzięki czemu pozwany może zorientować się, co było podstawą wydania nakazu i ewentualnie próbować kwestionować twierdzenia i dowody, na których powód oparł powództwo.

Gdy pozwany wniesie sprzeciw

Jeżeli pozwany zaskarży nakaz zapłaty sprzeciwem, nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę oraz zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z załącznikami i wezwaniem na rozprawę. Z powyższych względów powód w pozwie powinien wskazać również wnioski na wypadek wyznaczenia rozprawy (np. wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków itp.).

Zobacz: wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jaki jest koszt pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym?

Wraz z pozwem o zapłatę należy wnieść opłatę sądową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Jeżeli uprawomocni się nakaz zapłaty (czyli pozwany nie wniesie sprzeciwu), sąd powodowi zwróci ¾ wniesionej opłaty.

Wzoryprawne.pl, 24.11.2010

Utwory zawarte w serwisie wzoryprawne.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu wzoryprawne.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----