wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Wzór umowy o najem okazjonalny

Drukuj

Wzór umowy o najem okazjonalny

Umowa o najem okazjonalny

Zawarta w dniu …............... r. w ….............., pomiędzy:

….....................[imię i nazwisko], zamieszkałym w …..................... przy ul. …..............., legitymującym się dowodem osobistym nr …................., PESEL …................, NIP ….............., zwanym dalej „Wynajmującym

a

….....................[imię i nazwisko], zamieszkałym w …..................... przy ul. …..............., legitymującym się dowodem osobistym nr …................., PESEL …................, NIP ….............., zwanym dalej „Najemcą”

o treści następującej:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …..... położonego w …............. przy ul. …......................, o powierzchni ….............., składającego się z …...... pokoi, kuchni i łazienki, zwanego dalej „Lokalem”.

§ 2

1.Z dniem zawarcia niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem Lokal, wyłącznie na cele mieszkalne.
2.Lokal zostanie wydany Najemcy w dniu zawarcia niniejszej umowy na podpstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3.Najemca podpisem pod niniejszą umową kwituję odbiór dwóch kompletów kluczy do drzwi wejściowych.

§ 3


1.Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu w wysokości ........... PLN (słownie: ........... złotych).
2.Czynsz najmu płatny będzie z góry do 10 dnia danego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o nr ...........................
3.Wynajmujący będzie opłacał opłaty administracyjne (czynsz, podatki). Pozostałe wydatki leżą po stronie Najemcy.

§ 4


1.Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmujący kwotę ….......... zł (słownie: …......... złotych) tytułem kaucji na zabezpieczenie pokrycia nalezności z tytułu najmu okazjonalnego Lokalu przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia Lokalu przez Najemcę oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu.
2.Kaucja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zwrócona Najemcy w terminie jednego miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu, po potrąceniu należności Wynajmującego, o których mowa w ust. 1 powyżej.


§ 5


1.Najemca oświadcza, iż w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia Lokalu, zamieszka w lokalu mieszkalnym nr …...... położonym w …............. przy ul. ….................., którego właścicielem jest ….............. Oświadczenie właściciela powyższego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim Najemcy oraz osób, które będą z nim zamieszkiwać w Lokalu, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.Najemca zobowiązuje się, iż w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o utracie możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wskaże Wynajmującemu inny lokal oraz przedstawi stosowną zgodę jego właściciela w formie pisemnej.

§ 6


1.Najemca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku …..........................
2.Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku …............

§ 7


1.W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów oraz mieszkaniowym zasobie gminy oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1.notarialne oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji;
2.oświadczenie właściciela lokalu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

Wynajmujący                                                                     Najemca

Zobacz też artykuł "Co musisz wiedzieć o najmie okazjonalnym?"

Wzór pochodzi z serwisu wzoryprawne.pl

stan prawny na 6.02.2010 r.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----