wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Umowa użyczenia

Drukuj

Tagi: darmowy | umowa | umowy | użyczenia | wzór

Serwis wzoryprawne.pl oddaje do Państwa dyspozycji również darmowe wzory i pisma procesowe. Poniżej znajdą Państwo kilka najpopularniejszych umów przygotowanych przez zespół serwisu wzoryprawne.pl. Zachęcamy do skorzystania!

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w dniu ..........w ............, pomiędzy:

....................[imię i nazwisko Użyczającego], zamieszkałym/ą w ........... przy ul. .............., legitymującym/ą się dowodem osobistym ................., PESEL ............ NIP ...................., zwanym/ą dalej "Użyczającym"

a

................. [imię i nazwisko Biorącego do używania], zamieszkałym/ą w ............ przy ul. ..............., legitymującym/ą się dowodem osobistym ................, PESEL ............, NIP ................., zwanym/ą dalej "Biorącym do używania"

o treści następującej:

§ 1

Użyczający niniejszym użycza (oddaje w bezpłatne używanie) Biorącemu do używania samochód osoby marki ................, nr nadwozia ..............., nr rejestracyjny ..................(dalej "Przedmiot Użyczenia"), a Biorący do używania użyczenie przyjmuje i zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia w sposób zgodny jego właściwościami i niniejszą umową.

§ 2

Biorący do używania oświadcza, iż stan techniczny Przedmiotu Używania jest mu znany, Przedmiot Używania nie nosi śladów uszkodzeń, a Biorący do używania nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 3

Biorący do używania uprawniony jest do korzystania z Przedmiotu Używania wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie Przedmiotu Używania w celach zarobkowych jest niedozwolone.

§ 4

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony - sześciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

Biorący do używania obowiązany jest ponosić zwykłe koszty korzystania z Przedmiotu Używania, w tym koszty przeglądów i napraw Przedmiotu Używania oraz ubezpieczenia OC i AC Przedmiotu Używania.

§ 6

Biorący do używania nie jest uprawniony do oddania Przedmiotu Używania do korzystania osobie trzeciej bez zgody Użyczającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Z dniem upływu terminu obowiązywania niniejszej umowy Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Przedmiot Używania Użyczającemu.

§ 8

Biorący do używania podpisem pod niniejszą umową potwierdza odbiór Przedmiotu Używania.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający ------------------------ Biorący do używania

wzór umowy pochodzi z Serwisu www.wzoryprawne.pl

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----